Leer en español

Narrativa, fotografía e deseño gráfico como método
de concienciación sobre a violencia de xénero
Ana González Abelleira deu a coñecer as bases destes tres certames, que convoca o Concello para difundir a importancia de acabar co machismo
Todas as persoas interesadas en participar poden entregar os seus traballos ata as 13:00 horas do día 20 e 27 de outubro, e 1 de decembro, respectivamente, na Casa da Muller

28/09 A Concelleira de Benestar Social, Igualdade e Benestar Social, Ana González Abelleira, deu a coñecer este mércores as bases que rexerán os certames de deseño gráfico, narrativa e fotografía contra a violencia de xénero, que convoca o Concello para loitar pola igualdade real entre mulleres e homes e para difundir a importancia de acabar coa  lacra de violencia de xénero, que no que vai de ano acabou con 37 mulleres, segundo datos do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
Durante o acto de presentación, a edil puxo en valor estes concursos «transmisores da sensibilización sobre a violencia machista, un traballo que debe realizarse a cotío e unha misión de toda a cidadanía, na que debemos particpar activamente os 365 días do ano». Por este motivo, González Abelleira convidou á sociedade a presentar traballos a estes certames, nos que poderán concorrer cantos autores e autoras o desexen.
No caso do de deseño gráfico, os traballos serán de tamaño e técnica libre, que deberán ser presentados en soporte ríxido que facilite a súa posible exposición. Será requisito indispensable que figure o logotipo do Concello e o logotipo da Casa da Muller. O deseño gañador deste concurso, será o cartel anunciador das actividades do Concello do 25 de Novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
No que se refire ao de fotografía, que leva por nome Revelando o machismo e que neste 2017 se celebra  a súa sétima edición, as fotos terán un tamaño de 20×30 centímetros como mínimo e 40×50 centímetros como máximo. Presentaranse sobre cartolina branca ou cartón ríxido de 50×70 cuxo grosor non exceda de 1,5 centímetros. Admitiranse traballos tanto en branco e negro coma en cor.
Os traballos deberán ser presentados de maneira anónima e baixo lema, e nun sobre adxunto, pechado e baixo o mesmo lema, inidicarase os datos persoais do ou da participante.
En canto ao VII Certame de Narrativa Xuvenil Entre Iguais, poderán participar mozos e mozas con idades comprendidas entre os 12 e os 18 anos. Os traballos serán inéditos, escritos en lingua galega. O tema será libre, basada en calquera aspecto relacionado coa igualdade entre mulleres e homes: o reparto das tarefas do fogar, o coidado das persoas ou o acceso ao traballo, entre outros. A extensión máxima será de cinco folios e deberase presentar por triplicado nun sobre co texto VI Certame de Narrativa Xuvenil Entre Iguais, sen remite e baixo un lema, e noutro sobre, co mesmo lema, os datos persoais do participante, que poderán presentar ata un máximo de tres traballos.
Prazos de entrega e premios
Os deseños, fotografías e narracións serán enviadas á Casa da Muller, situada no Parque da Milagrosa, na Avenida da Coruña, 212, ata as 13:00 horas do día 20, do 27 de outubro, e do 1 de decembro, respectivamente. O primeiro premio para os dous primeiros certames é de 600 euros e no de narración, para a categoría de 12 a 14 anos, un premio valorado en 200 euros e no de 15 a 18 anos, de 250. Os traballos premiados quedarán a dispor do Concello.
Máis información en www.lugo.gal, na Casa da Muller, no teléfono 982-29-74-12 e no enderezo electrónico cmuller@concellodelugo.org
BASES – concello –


Narrativa, fotografía y diseño gráfica como método de concienciación sobre la violencia de género
Ana González Abelleira dio a conocer las bases de estos tres certámenes, que convoca el Ayuntamiento para difundir la importancia de acabar con el machismo
Todas las personas interesadas en participar pueden entregar sus trabajos hasta las 13:00 horas del día 20 y 27 de octubre, y 1 de diciembre, respectivamente, en la Casa de la Mujer
El Ayuntamiento, para conmemorar el Día Internacional de las personas mayores, celebrará este domingo una comida en las casetas del pulpo, a las 14:00, con aforo limitado a 700 personas. Es preciso inscribirse en el Centro de Convivencia Maruja Mallo
La Concejal de Bienestar Social, Igualdad y Bienestar Social, Ana González Abelleira, dio a conocer este miércoles las bases que regirán los certámenes de diseño gráfico, narrativa y fotografía contra la violencia de género, que convoca el Ayuntamiento para luchar por la igualdad real entre mujeres y hombres y para difundir la importancia de acabar con la lacra de violencia de género, que en lo que va de año acabó con 37 mujeres, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Durante el acto de presentación, la edil puso en valor estos concursos «transmisores de la sensibilización sobre la violencia machista, un trabajo que debe realizarse a menudo y una misión de toda la ciudadanía, en la que debemos participar activamente los 365 días del año». Por este motivo, González Abelleira invitó a la sociedad a presentar trabajos a estos certámenes, en los que podrán concurrir cuantos autores y autoras lo deseen.
En el caso del de diseño gráfico, los trabajos serán de tamaño y técnica libre, que deberán ser presentados en soporte rígido que facilite su posible exposición. Será requisito indispensable que figure el logotipo del Ayuntamiento y el logotipo de la Casa de la Mujer. El diseño ganador de este concurso, será el cartel anunciador de las actividades del Ayuntamiento del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género
En lo que se refiere al de fotografía, que lleva por nombre Revelando el machismo y que en este 2017 se celebra su séptima edición, las fotos tendrán un tamaño de 20×30 centímetros como mínimo y 40×50 centímetros como máximo. Se presentarán sobre cartulina blanca o cartón rígido de 50×70 cuyo grosor no exceda de 1,5 centímetros. Se admitirán trabajos tanto en blanco y negro como en color..
Los trabajos deberán ser presentados de manera anónima y bajo lema, y en uno sobre adjunto, cerrado y bajo el mismo lema, se indicará los datos personales del o de la participante.
En cuanto al VII Certamen de Narrativa Juvenil Entre Iguales, podrán participar jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Los trabajos serán inéditos, escritos en lengua gallega. El tema será libre, basada en cualquier aspecto relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres: el reparto de las tareas del hogar, el cuidado de las personas o el acceso al trabajo, entre otros. La extensión máxima será de cinco folios y se deberá presentar por triplicado en un sobre con el texto VI Certamen de Narrativa Juvenil Entre Iguales, sin remite y bajo un lema, y en otro sobre, con el mismo lema, los datos personales del participante, que podrán presentar hasta un máximo de tres trabajos.